Kommunestyremøte 14.06.17.


Grunna sjukdom vart dette møtet ikkje sendt eller lagra.23 / 17 Reguleringsplan Dale sentrum, Luster - Plan - Id 1426 - 2011006

24 / 17 Gaupne brannstasjon - 2. gongs handsaming Planid 1426 - 2007001

25 / 17 Forvaltningsplan for Luster Allmenning naturreservat, framlegg slutthandsaming

26 / 17 10676 Sikring mot Mørkridselvi ved Moen

27 / 17 Søknad om lån i næringsfondet Sandvik Sko AS

28 / 17 Suppleringsval kontrollutvalet

29 / 17 Lokal forskrift om tilsyn med objekt som ikkje registrert som særskilte brannobjekt

30 / 17 Forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for   

             heildøgns tenester - kriterium og venteliste

31 / 17 Interkommunal legevakt: Sogndal, Leikanger, Vik og Luster

32 / 17 Regional plan for arbeidet for god psykisk helse hjå barn og unge

33 / 17 Kommuneplanen sin samfunnsdel 2017 - 2029 - planprogram

34 / 17 Rekneskapsrapport pr. 1. tertial 2017. Budsjettendringar.

35 / 17 Referat - og drøftingssaker