Kommunestyremøter i opptak.

 

Me har ikkje opptak frå frå kommunestyremøte 25.09.14.


Her er saklista:


45/14 - Godkjenning av møtebok

46/14 - Metre AS. Søknad om finansiering

47/14 - Årsmelding Ungdommen sitt kommunestyre arbeidsåret 2013 - 2014.

48/14 - Status og utviklingsplan for Sogn Kulturskule

49/14 - Bjørg Kjos-Wenjum. Søknad om fritak frå kommunale verv

50/14 - Suppleringsval til ulike verv

51/14 - Oppmoding om busetjing av flyktningar.

52/14 - Ferjesamband Solvorn - Ornes

53/14 - Rekneskapsrapport pr. 2.tertial 2014. Budsjettendringar.

54/14 - Referat- og drøftingssaker

55/14 - Tilstandsrapport for grunnskulen 2013


Her er vala på representantar som vart gjorde:


Formannskapet:

Ivar Kvalen, SP

Marit Aakre Tennø, SP

Marianne Bugge, SP

Geir Paulsen, SP

Arne Johannessen, AP

Elin Hauge, AP

Geir Arve Sandvik, H


Ordførar Ivar Kvalen vart attvald som ordførar, samrøystes.

Marit Aakre Tennø vart vald til varaordførar, samrøystes.


Plan- og forvaltningsstyre:

Knut Hauge, Sp, leiar

Anette Stegegjerdet Norberg, Ap, nestleiar

Per Steinar Sviggum, Sp

Anja Iren Hilleren, Sp

Emma Nyløy, Sp

Morten Johan Vigdal, Ap

Arne J Hauge, Frp


Kontrollutvalet:

Anderst Bolstad, Ap, leiar

Kjell Sindre Schmidt, Sp, nestleiar

Jeanett Aaland Brun, V

Birgit Fossen, Ap

Johannes Olav Hauge, H


Administrasjonsutvalet, arbeidsgjevarrepresentantar:

Ivar Kvalen, Sp, leiar

Marit Aakre Tennø, Sp, nestleiar

Arne Johannessen, Ap


Utsendingar til KS sitt fylkesmøte:

Ordførar Ivar Kvalen

Elin Hauge


Valnemnd, mellombels komitè:

Marit Aakre Tennø, SP, leiar

Odd Atle Stegegjerdet, Ap, nestleiar

Jon Ove Lomheim, V

Geir Arve Sandvik, H

Torodd Urnes, Krf

Ernst Veum, Frp