Årsmøte i  Radio Luster.


Radio Luster inviterar medlemmane til årsmøte den

15.02.24. klokka 19.00 på Pyramidekafeen


Frivillig lisens er medlemskontinent for organisasjonen Radio Luster og alle som har betalt har møte og stemmerett på årsmøtet.Sakliste
Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste.
Sak 2 Val av ordstyrar, referent og to til å skrive under møteboka.
Sak 3 Årsmeldingar for 2023
Sak 4 Godkjenning av årsrekneskapen for 2023 med revisjonsmelding.
Sak 5 Budsjett 2024
Sak 6 Val av to styremedlemmar og ein varamedlem.
Sak 7 Val av styreleiar
Sak 8 Val av revisor
Sak 9 Innkomne saker.


Saker ein vil ha handsama på årsmøtet må vere leiaren i hende innan 10.02.24.


Radio Luster

Ole Jan Sønnesyn                     

styreleiar